Header Image
หน้าแรก/Home
ข่าวสารสมุนไพรและสุขภาพ
ข่าวสารการจัดการธุรกิจสปา
ข่าวสาร/กิจกรรม
สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
ความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก
กฎหมายวิชาชีพ/สถานพยาบาล
ข้อมูลโรค/ปัญหาสาธารณสุข
สาระสมุนไพรน่ารู้
เว็บลิ้งค์/Links
เว็บบอร์ด/Board
ผู้พัฒนาเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์
ค้นข้อมูล/Advanced Search
ห้องสมุดออนไลน์รวมลิ้งก์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
เว็บเครือข่าย
BanBuaThai.com
สนง.ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
มูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็ง
ได้รับความนิยมสูง
ข่าวสารล่าสุด
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม: 2618127
หน้าแรก/Home arrow สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
การต่ออายุครูผู้รับมอบตัวศิษย์ประจาปี ๒๕๕๕ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท-Webmaster   
ประกาศ
เรื่อง การต่ออายุครูผู้รับมอบตัวศิษย์ประจาปี 2555
 Image
 

                            ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพ สาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2555 ได้กาหนดให้ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ให้หนังสือรับรองฯดังกล่าวมีอายุไม่เกินห้าปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยกาหนด
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ได้มีระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วย การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุหนังสือรับรอง การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอลงราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของครูผู้รับมอบตัวศิษย์ฯ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ขอแจ้งให้ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ที่หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ จะหมดอายุในปี 2555 ที่ประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้มาแสดงตนและยื่นคาขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ตามแบบคาขอ พท. 10 พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุดังนี้
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.3 หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ประเภทที่ขอต่ออายุ ฉบับจริง
1.4 สาเนาใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทที่ขอต่ออายุ
1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
2. ผู้ยื่นคาขอต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตสาขาการแพทย์แผนไทย ในประเภทที่ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์
3. การยื่นคาขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย สามารถยื่นได้ ดังนี้
3.1 ผู้ที่มีภูมิลาเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ ณ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.2 ผู้ที่มีภูมิลาเนาในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอ ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ตนมีภูมิลาเนา หรือ ณ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก่อนวันที่หนังสือรับรองฉบับเดิมหมดอายุ
4. ชาระค่าธรรมเนียมและค่าคาร้องประเภทละ 120 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
5. ในกรณีที่ครูผู้รับมอบมอบตัวศิษย์ได้ยื่นคาขอ และอยู่ระหว่างดาเนินการต่ออายุหนังสือรับรองยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ยังคงมีสถานภาพเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ จนกว่าคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยจะมีคาวินิจฉัยเป็นอื่น


ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.