Header Image
หน้าแรก/Home
ข่าวสารสมุนไพรและสุขภาพ
ข่าวสารการจัดการธุรกิจสปา
ข่าวสาร/กิจกรรม
สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
ความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก
กฎหมายวิชาชีพ/สถานพยาบาล
ข้อมูลโรค/ปัญหาสาธารณสุข
สาระสมุนไพรน่ารู้
เว็บลิ้งค์/Links
เว็บบอร์ด/Board
ผู้พัฒนาเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์
ค้นข้อมูล/Advanced Search
ห้องสมุดออนไลน์รวมลิ้งก์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
เว็บเครือข่าย
BanBuaThai.com
สนง.ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
มูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็ง
ได้รับความนิยมสูง
ข่าวสารล่าสุด
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม: 2557428
หน้าแรก/Home arrow ข่าวสาร/กิจกรรม arrow ข่าว รับสมัครอบรมครูมอบตัวศิษย์ประจำปี 2555 สมัครภายใน 21 พ.ย.55
ข่าว รับสมัครอบรมครูมอบตัวศิษย์ประจำปี 2555 สมัครภายใน 21 พ.ย.55 PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท-Webmaster   

ด่วน! การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ ประจำปี 2555

โดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สธ.

อบรมครูรับมอบตัวศิษย์ 2555 

        ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครบ 5 ปี สามารถสมัครเข้าอบรมความรู้การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย ภายใน 21 พ.ย. 2555 (รายละเอียดที่ลิ้งค์ http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000005213220.pdf)
 
แนวทางปฏิบัติ
โครงการอบรมความรู้การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง
           ขอให้ผู้สมัครเข้าอบรม โปรดศึกษาและอ่านรายละเอียดแนวทางปฏิบัติให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนส่งแบบตอบรับเพื่อสมัครเข้าอบรมและชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทย  เนื่องจากเมื่อผู้สมัครได้ลงทะเบียนชำระค่าใช้จ่ายแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
     ตามระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ การทดสอบความรู้ และการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล พ.ศ. 2550 ข้อ 4 , ข้อ 5
     1.1 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยในประเภทที่ได้ขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
    1.2 ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือประกอบโรคศิลปะในสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยอยู่ในขณะที่ขอเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์
    1.3 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือขัดต่อศีลธรรม
    1.4 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือเป็นความผิดลหุโทษ
    1.5 ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  
    1.6 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ การทดสอบความรู้ และการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล พ.ศ. 2550 ข้อ 4 และ ข้อ 5 หากตรวจพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม จะไม่ประกาศรายชื่อและไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทุกกรณี
 
2. กำหนดการและสถานที่
     ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
     -วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555
      อบรมความรู้วิชาการพื้นฐานการแพทย์แผนไทย ทฤษฏี ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ด้านความเป็นครู
 
หมายเหตุ ผู้เข้าอบรม ทุกประเภทต้องเข้าเรียนเต็มเวลาทั้ง 2 วัน

    -วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เฉพาะประเภทเวชกรรมไทย (ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ)
    -วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เฉพาะประเภทเภสัชกรรมไทย (ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ)
    -วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เฉพาะประเภทการผดุงครรภ์ไทย (ภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ)
 
3. ค่าลงทะเบียน
    3.1 อัตราค่าลงทะเบียน
           สมัคร 1 ประเภท ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
           สมัคร 2 ประเภท ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
           สมัคร 3 ประเภท ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท
• ค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าที่พัก ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร
           3.2 รายการที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ประกอบด้วย
                    3.2.1 อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ต่อวัน ตลอดระยะเวลาการอบรม
                    3.2.2 หนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ตามประเภทที่เข้ารับการอบรม โดยมีเงื่อนไขต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
• สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จะจัดส่งเอกสารหนังสือรับรองทางไปรษณีย์ ไปยังท่าน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งได้ระบุไว้ตามแบบตอบรับ (ไม่มีพิธีมอบหนังสือรับรอง)
                  3.2.3 เอกสารประกอบการอบรม
หมายเหตุ ค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

4. เกณฑ์ผ่านการอบรม
     4.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของการอบรมทั้งหมด
     4.2 ต้องผ่านการประเมินความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย แต่ละประเภท ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (ตามประเภทที่ประสงค์เข้ารับการอบรม) จึงจะถือว่าผ่านการอบรมและมีสิทธิได้รับหนังสือรับรอง
      4.3 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความสุภาพและปฏิบัติตามระเบียบการเข้ารับการอบรม ตลอดระยะเวลาการอบรม

5. การรับสมัคร
   ไม่รับชำระเงินค่าลงทะเบียนในวันฝึกอบรม ผู้สมัครเข้าอบรมต้องชำระค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางการชำระเงินธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2555
    5.1 ให้นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการของธนาคาร หรือ
   5.2 ชำระค่าลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ (Internet) เข้าสู่เว็บไซต์ www.ktb.co.th เลือกหัวข้อ KTB Online (อ่านรายละเอียดได้ที่ วิธีการชำระค่าลงทะเบียนผ่าน KTB Online)
          • โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเข้าร่วมโครงการอบรม
          • การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

6. ประกาศรายชื่อ
ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ที่ http://www.mrd.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 โดยจะประกาศ Update เป็นระยะๆ (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมที่ลิ้งค์ http://mrd.hss.moph.go.th/uploadFiles/news/N000000005213143.xls
 
7. รายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
     Download ได้ทางเว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ http://www.mrd.go.th ข่าวประชาสัมพันธ์หัวข้อ “โครงการอบรมครู”

8. การยื่นเอกสารสมัครอบรม
     โปรดส่งเอกสารสำคัญ ได้แก่ 1) แบบตอบรับ และ 2) สำเนาหลักฐานการชำระเงิน (ให้ครบทั้ง 2 รายการ) ภายหลังจากที่ท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว เพื่อสมัครเข้าอบรม
      8.1 ส่งทางไปรษณีย์ พับปิดเอกสารให้เรียบร้อย ใช้แบบซองจดหมายธุรกิจตอบรับ โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หรือ
     8.2. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2590 1997 ต่อ 303 , 02 590 1332

9. สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียมและดำเนินการในวันแรกของการอบรม
     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม ขอให้ท่านโปรดนำเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ดังนี้
     9.1 คำขอขึ้นทะเบียนเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ (พท.10) ประเภทละ 1 คำขอ พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต่อ 1 ประเภท) ให้ครบถ้วน
• กรณีประสงค์ขอขึ้นทะเบียน  2 ประเภท ท่านต้องเตรียมรูปถ่าย จำนวน 6 รูป และหลักฐาน 2 ชุด
• กรณีประสงค์ขอขึ้นทะเบียน 3 ประเภท ท่านต้องเตรียมรูปถ่าย จำนวน 9 รูป และหลักฐาน 3 ชุด
• กรุณาติดรูปถ่ายในใบคำขอให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่
       9.2 หลักฐาน / สำเนาใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 

รายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ ดาวน์โหลดได้จากหน้าลิ้งค์ http://mrd.hss.moph.go.th/display_news.jsp?id=N00000000521

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ด่วน! รับสมัครอบรมความรู้การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย

เฉพาะผู้มีใบมอบตัวศิษย์ประเภทเวชกรรมไทยอยู่เดิม ประจำปี 2555 (ภายใน 12 ก.ค. 55)

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://www.mrd.go.th/Admin/fileinformation/168.pdf

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Saturday, 10 November 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.